Stanovy spolku

Máte chuť a zájem připojit se? Zajímá Vás historie nebo hudba obecně?
Přečtetě si stanovy spolku

0

členové

0

Hodin programu

0

Příznivců

I.

Název spolku

 1. Název spolku je: Zlínský hudební spolek, z. s.
  Zkrácený název spolku je: HKLUB (dále jen “spolek”)
 2. Sídlo spolku je: bytová jednotka č. 4720/44, Křiby 4720; 760 05 Zlín
 3. Spolek je samostatnou, nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 4. Spolek je založený na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. § 214 a násl., občanský zákoník (dále jen “OZ”).

II.

Účel spolku

 1. Účelem spolku je organizování uměleckých pořadů v České republice.

III.

Hlavní činnosti spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména:
  1. vyhledáváním talentů v různých oblastech kultury;
  2. tvorbou a prezentací hudebně publicistických a vzdělávacích pořadů pro širokou veřejnost (např. pro školy, instituce, kluby);
  3. řízením a dramaturgickou náplní produkcí, koncertů, výstav, seminářů, besed a dalších společenských aktivit pro veřejnost;
  4. organizací tematických hudebních akcí, vernisáží, recitálů apod.
 1. Vedlejší činností spolku je obchodní činnost spočívající v propagaci a prodeji vlastních děl, která směřují k podpoře hlavní činnosti spolku.

VI.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku s hlasem rozhodujícím může být:
  1. fyzická osoba starší 18 let
  2. právnická osoba působící na území České Republiky
 2. Členem spolku s hlasem poradním může být fyzická osoba mladší 18 let, u které je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce
 3. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, schválením Předsedou a uhrazením členského příspěvku 100 Kč za každý započatý rok členství ve stanovené výši a lhůtě.
 4. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 5. Práva členů:
  1. podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti spolku;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
  3. účastnit se jednání členské schůze;
  4. člen s hlasem rozhodujícím má právo se podílet na rozhodování hlasováním na členské schůzi a volit předsedu spolku;
 6. Povinnosti členů
  1. dodržovat stanovy a všechny vnitřní směrnice spolku a plnit usnesení orgánů spolku
  2. aktivně se podílet na plnění cílů a účelu spolku a důstojně reprezentovat spolek;
  3. jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno spolku a jeho zájmy;
  4. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku;
  5. chránit majetek spolku a pečovat o něj (vlastní i půjčený);
  6. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 7. Členství zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;
  2. na základě písemného oznámení adresované předsedovi a je platné dnem doručení tohoto oznámení;
  3. rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  4. úmrtím člena – fyzické osoby;
  5. zánikem člena – právnické osoby;
  6. zánikem spolku

V.

Orgány spolku

 1. Členská schůze – nejvyšší orgán
 2. Předseda – individuální statutární orgán

VI.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. volí předsedu a odvolává́ jej;
  3. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období;
  4. rozhoduje o výši členského příspěvku;
  5. rozhoduje o vyloučení členů;
  6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob;
  7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích, kampaních a svazech;
  8. rozhoduje o provozovaní kanceláře spolku;
  9. rozhoduje o zániku spolku;
  10. všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku;
 2. Členská schůze je složena ze všech členů spolku s hlasem rozhodujícím;
 3. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát ročně předseda. Den, místo konání a program zasedání oznámí členům spolku písemně nebo elektronickou formou nejméně jeden měsíc před termínem členské schůze;
 4. Zasedání členské schůze může být blíže upraveno řádem členské schůze;
 5. Členská́ schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku s hlasem rozhodujícím. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku s hlasem rozhodujícím, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý́ člen s hlasem rozhodujícím má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která́ nebyla zařazena na pořad zasedaní při ohlášení členské schůze v souladu s odst. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. Členové bez hlasu rozhodujícího se mohou účastnit zasedání členské schůze, jejich hlas je pouze poradní;
 8. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové́ přítomní na zasedaní členské́ schůze
 9. Rozhodnutí členské schůze je závazné pro všechny členy spolku;

 VII.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který́ je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně̌ dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat rovněž̌ předsedou zmocněný́ člen nebo zmocněný zaměstnanec spolku;
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá v den zápisu spolku do spolkového rejstříku;
 3. Předseda má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jeho funkce;
 4. Předseda dále zejména:
  1. svolává zasedání členské schůze v souladu s čl. 6, odst. 3 těchto stanov, vede agendu členské schůze a archivuje zápisy;
  2. organizuje a řídí činnost spolku, vede řádně agendu celého spolku;
  3. rozhoduje o přijetí člena spolku;
  4. přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich pracovní poměr a rozhoduje o všech jejich pracovních záležitostech;
  5. organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami;

 VIII.

Hospodaření spolku a vypořádání v případě zániku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, dotací, nadačních grantů, z příjmů ze své činnosti.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí Spolku dne 06.06.2020 a okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
 3. Stanovy byly schváleny zakládajícími členy spolku, což zakladatelé stvrzují níže připojenými podpisy.

Ve Zlíně, dne 06.06.2020

                                                                                          Jan Trávníček

                                                                                              předseda